kwaliteitstatuut R.A.M. Sanderson

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam regiebehandelaar: RAM Sanderson
  BIG-registraties: 09051470716
  Overige kwalificaties: 99051470725
  Basisopleiding: psychologie
  Persoonlijk e-mailadres: sanderson@home.nl
  AGB-code persoonlijk: 94006773
  Praktijk informatie 1
  Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychotherapie praktijk Sanderson
  E-mailadres: sanderson@zijnscentrum.nl
  KvK nummer: 14130369
  Website: www.zijnscentrum.nl
  AGB-code praktijk: 94056237
 2. Biedt zorg aan in
  Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
  specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
  zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
  2a.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  de gespecialiseerde-ggz
  2b.
  Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
  Categorie A
  Categorie B
 3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
  Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
  aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
  3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
  patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
  praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
  Mijn praktijk richt zich op volwassenen met klachten en problemen op het gebied van m.n. angsten,
  psychosomatiek, stemming, trauma, relaties, middelengebruik (na ontwenning), identiteit en
  persoonlijkheid. Mijn visie is dat klachten en problemen uitdrukking zijn van stagnaties in de
  persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de ander/omgeving. Ik heb daarbij een holistische visie
  waarbij het verbeteren van het contact met het lichaam een belangrijke rol speelt in adequaat
  reguleren van stress en emoties en in de relatie tot zelf en de ander. Sensorimotor Psychotherapie,
  een van de door mij gebruikte methoden sluit hier goed bij aan.
  3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
  Aandachtstekort- en gedrag
  Alcohol
  Overige aan een middel
  Depressie
  Angst
  Restgroep diagnoses
  Dissociatieve stoornissen
  Persoonlijkheid
  Somatoforme stoornissen
 4. Samenstelling van de praktijk
  Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
  Indicerend regiebehandelaar 1
  Naam: Rolf Sanderson
  BIG-registratienummer: 09051470716
  Coördinerend regiebehandelaar 1
  Naam: Rolf Sanderson
  BIG-registratienummer: 09051470716
 5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
  Huisartsenpraktijk(en)
  Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  ggz-instellingen
  5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
  (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
  A. Vlasman, arts, psychotherapeut en systeemtherapeut
  M. Bruggeman, huisarts
  M. Kreutzkamp, psychotherapeut
  M. Notermans, psychotherapeut
  R. van Roosmalen, psychotherapeut
  C. Verheecke, arts en psychotherapeut
  A. Boswald, psychotherapeut
  J. Tyndall, psychotherapeut/systeemtherapeut
  M.Schoutrop, psychotherapie/systeemtherapeut
  S. Frissen, klinisch psycholoog
  Huisartsen, POH GGZ (verwijzers)
  PHI (instelling voor SGGZ)
  Mondriaan GGZ
  Poli psychiatrie AzM
  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Voor vragen voor specialistische psychodiagnostiek verwijs ik met name naar drs. S. Frissen of naar
  een GGZ-instelling (Mondriaan, polikliek psychiatrie AzM)
  Voor psychiatrische diagnostiek en farmocotherapie werk ik samen met vrijgevestigde psychiaters of
  GGZ-instellingen in de regio (Mondriaan, polikliniek psychiatrie AzM)
  Voor consultatievragen doe ik een beroep op de collega’s uit mijn netwerk. Onderling worden
  patienten ook verwezen of wordt er samengewerkt als dit zinvol is, zoals bij specifieke
  deskundigheid.
  5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
  Crises komen eigenlijk nauwelijks voor. In voorkomende gevallen wordt buiten de kantoortijden
  verwezen naar de huisartsenpost/SEP. Patienten kunnen mij over het algemeen ook gemakkelijk
  bereiken buiten kantoortijden, waardoor crises voorkomen kunnen worden.
  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: Crises komen in mijn praktijk zelden voor. Daarbij is er een goede samenwerking met de
  crisesdiensten.
  5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
  zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
  A. Vlasman, arts, psychotherapeut en systeemtherapeut
  M. Bruggeman, huisarts
  M. Kreutzkamp, psychotherapeut
  M. Notermans, psychotherapeut
  R. van Roosmalen, psychotherapeut
  C. Verheecke, arts en psychotherapeut
  A. Boswald, psychotherapeut
  J. Tyndall, psychotherapeut/systeemtherapeut
  M.Schoutrop, psychotherapie/systeemtherapeut
  5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
  Onderlinge consultatie en intervisie
 6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Ja
  Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
  Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.zijnscentrum.nl
 7. Behandeltarieven:
  Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
  Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
  www.zijnscentrum.nl
 8. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
  branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
  Intervisie
  Visitatie
  Bij- en nascholing
  De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
  https://www.lvvp.info/ redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVPkwaliteitscriteria.pdf.
 9. Klachten- en geschillenregeling
  Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
  bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
  Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via
  LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus
  3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per
  mail aan Klacht&Company.
  Voor jongeren tot 18 jaar kan contact opgenomen met de vertrouwenspersoon van het AKJ. Deze is
  bereikbaar via tel. (088) 555 1000 of info@akj.nl. Ook is het mogelijk om direct via de site van het AKJ
  een klachtenformulier in te vullen.
  Link naar website:
  https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
 10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
  Naam vervangend behandelaar:
  Voor de waarneming en vervanging heb ik afspraken met:
  M. Kreutzkamp, psychotherapeut
  M. Notermans, psychotherapeut
  R. van Roosmalen, psychotherapeut
  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
  overlijden of andere calamiteiten:
  Ja
  II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
  doorloopt
 11. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
  document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
  Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.zijnscentrum.nl
 12. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
  aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
  Patienten kunnen zich via hun verwijzer of zelf aanmelden. Dit kan telefonisch, via de website en
  eventueel schriftelijk.
  Met de patient wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen, bij voorkeur telefonisch.
  Tijdens dit contact wordt stilgestaan bij de reden van aanmelding, de wachttijden en wordt indien
  mogelijk al een eerste afspraak gepland. Als de wachttijd dit niet toe laat wordt afgesproken
  wanneer het eerstvolgende (telefonische) contact plaats zal vinden.
  Voor de eerste afspraak, het eerste intakegesprek wordt patient gevraagd om mee te nemen: een
  verwijsbrief voor de SGGZ van de huisarts of specialist en een copy van de verzekeringspas en idkaart (dit kan ook op de praktijk gemaakt worden).
  De eerste 2 afspraken staan in het licht van de probleemverheldering en de mogelijkheden voor
  behandeling.
  12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
  zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
  geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
  Ja
 13. Behandeling
  13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
  Ja
  13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
  afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
  tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja
  13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
  met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
  dat als volgt:
  Met patienten wordt regelmatig stilgestaan bij de voortgang van de behandeling (evaluatie) waarin
  ook altijd besproken wordt in hoeverre het wenselijk is om naasten bij de behandeling te betrekken.
  13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
  (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
  Behandelplan, evaluatie en de ROM
  13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
  medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
  standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  In de beginfase na 5 sessies en dan om de 3 maanden, of indien het behandelproces dat vraagt ook
  eerder.
  13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
  Evaluatie en ROM (CQi)
 14. Afsluiting/nazorg
  14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
  behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja
  14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
  middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja
  14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
  informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
  resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja
 15. Omgang met patientgegevens
  15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:
  Ja
  15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
  geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
  huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
  het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
  materiële controle):
  Ja
  15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
  zijn zorgverzekeraar/NZa:
  Ja
  III. Ondertekening
  Naam: R.A.M. Sanderson
  Plaats: Eckelrade
  Datum: 02-03-2019
  Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
  handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
  naar waarheid heb ingevuld:
  Ja

Website by Webroots