Privacystatement R. Sanderson

PRIVACYSTATEMENT R. Sanderson

 

 1. Sanderson, gevestigd te Eckelrade en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14130369, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe R. Sanderson met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 • Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie R. Sanderson persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van R. Sanderson;
 3. bezoekers van www.zijnscentrum.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van R. Sanderson;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met R. Sanderson contact opnemen of van wie R. Sanderson persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerking van persoonsgegevens
 1. Sanderson verwerkt persoonsgegevens die:
 2. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 3. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 4. met toestemming audio en/of video-opnames voor opleidingsdoeleinden.
 • Doeleinden verwerking
 1. Sanderson verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 2. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 • Rechtsgrond
 1. Sanderson verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 2. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 3. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 4. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • Verwerkers
 1. Sanderson kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van R. Sanderson persoonsgegevens verwerken. R. Sanderson sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 • Persoonsgegevens delen met derden
 1. Sanderson deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. R. Sanderson deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 • Doorgifte buiten de EER
 1. Sanderson geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt R. Sanderson ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 • Bewaren van gegevens
 1. Sanderson bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. R. Sanderson hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 • Wijzigingen privacystatement
 1. Sanderson kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van R. Sanderson gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 • Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht R. Sanderson te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met R. Sanderson door een e-mailbericht te sturen naar sanderson@zijnscentrum.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop R. Sanderson persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met R. Sanderson door een e-mailbericht te sturen naar sanderson@zijnscentrum.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Website by Webroots