Privacy statement M.Schepers

Privacy statement Monique Schepers.

 1. Schepers, gevestigd te Eckelrade en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14130369, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe M.Schepers met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 • Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie M.schepers persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten, cursisten;
 2. bezoekers aan de praktijk van M.Schepers;
 3. bezoekers van www.zijnscentrum.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van M.Schepers;
 5. sollicitanten; collega’s;
 6. alle overige personen die met M.Schepers contact opnemen of van wie M.Schepers persoonsgegevens verwerkt.
 • Verwerking van persoonsgegevens
 1. Schepers verwerkt persoonsgegevens die:
 2. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 3. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 4. met toestemming foto en/of video-opnames voor opleidingsdoeleinden, als materiaal voor de betrokkene als zelf en of met toestemming voor marketing doeleinden van Zijnscentrum.
 • Doeleinden verwerking
 1. Schepers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 2. het uitvoeren van een geneeskundige en of coaching trajecten, opleiding en behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 3. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 4. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.
 • Rechtsgrond
 1. Schepers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 2. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 3. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst/coachingstraject, opleiding, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de werkgevers of betrokken instanties e.d.;
 4. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • Verwerkers
 1. Scheperd kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van M.Schepers persoonsgegevens verwerken. M.Schepers sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
 • Persoonsgegevens delen met derden
 1. Schepers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. M.Schepers deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 • Doorgifte buiten de EER
 1. M.Schepers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt M.Schepers ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
 • Bewaren van gegevens
 1. Schepers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. M.Schepers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
 1. medische gegevens: ten minste 5 jaar na het einde van de behandelovereenkomst/coachingstraject;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 • Wijzigingen privacystatement
 1. M.Schepers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van M.Schepers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 • Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht .M. Schepers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met M.Schepers door een e-mailbericht te sturen naar schepers@zijnscentrum.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop M.Schepers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met M.Schepers door een e-mailbericht te sturen naar schepers@zijnscentrum.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Website by Webroots